چهارشنبه 8 بهمن 1399

» فرمهای لازم جهت ثبت اولیه خسارتهای زائرین

تصویر خبر

1394/06/11

قابل توجه تمامی کاربران محترم ، جهت اعلام خسارت زائرین در رشته های عمر ، حادثه ، درمان و باربری به ستادهای مکه و مدینه نسبت به چاپ فرم مورد نیاز و تکمیل آن اقدام و سپس به همراه تصویر گذرنامه زائر به ستادهای مذکور جهت ثبت نهایی در سیستم اقدام گردد.

قابل توجه تمامی کاربران محترم ، جهت اعلام خسارت زائرین در رشته های عمر ، حادثه ، درمان و باربری به ستادهای مکه و مدینه نسبت به چاپ فرم مورد نیاز و تکمیل آن اقدام و سپس به همراه تصویر گذرنامه زائر به ستادهای مذکور جهت ثبت نهایی در سیستم اقدام گردد.

فرم شناسنامه زائرین متوفی

فرم گزارش اشیا و اموال مفقود و سرقت شده

فرم درخواست انتقال زائرین متوفی به ایران

فرم شناسنامه مصدومین و بیماران